ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង


ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

  • ស៊ាងហៃប៊ឺកស្វ័យប្រវត្តិកម្មបរិក្ខារខូអិលធីឌី
  • ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៦-២១-៦៦០៣៥៥៦០
  • ទូរសារ៖ + ៨៦-២១-៦៦០៣៥៥៦១
  • WhatsApp: + 86-13621684178
  • អ៊ីមែល៖ [email protected]
  • បន្ថែម៖ រោងចក្រខាងកើតផ្លូវលេខ ២០០៩ ផ្លូវ Xupan, ទីក្រុង Xuhang, ស្រុក Jiading, ទីក្រុងស៊ាងហៃ, ២០១៨០៨, ប្រទេសចិន។